Category Celicni konstrukcii

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА Име на проект: Челична покривна конструкција Информација: Челичната конструкција се изведува на постоечки бетонски објект на висина од 80 метри. Како целина е поделена на 4 сегменти од кои два се симетрични. Површина: 800 m2 Година на…

АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ

АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ Име на проект: Антенски столбови Информација: Антенските стобови се проектирани како конзолни столбови прицврстени на постоечка кровна конструкција. Конструирани се со монтажни штрафени елементи со цел да биде овозможена брза монтажа и демонтажа. Површина: 10м2 Година на проектот:…

ДРАГА РЕПУБЛИКО

„ДРАГА РЕПУБЛИКО“, Перформанс Автори: Филип Јовановски, уметник и развој на перформансот, дизајн на сценографија Кристина Леловац, изведувачка и развој на перформансот Ивана Васева, кураторка Викторија Илиоска, кореографка Емилија Чочкова, продуцентка Мембранинг/Андреја Ѓурески,Наум Петровски,Александар Јовановски, дизајн на челична конструкција   Играат:…

ТРИБИНА, МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ

ТРИБИНА, МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ Име на проект: Трибина, монтажен објект Информација: Трибината е поректирана да биде покриена со конзолно испуштена челична решетка која се прицврстува на челичен решеткаст столб. За седиштата е предвидена челична подконструкција. Трибината се анкерисува на темелна плоча.…

FISH HOUSE, РЕСТОРАН

FISH HOUSE, РЕСТОРАН Име на проект: Fish House Delfin Информација: Објектот во основа претставува ромб. Слободниот простор се обезбедува со вкрстување на челични решетки во повеќе правци кои се ослонуваат на челични решеткасти столбови. Површина: 1000 m2 Година на проектот:…

БОЛДЕР

‘BOULDER’ ВЕШТАЧКА КАРПА Име на проект: БОЛДЕР – ИЗГРАДБА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВЕН ОБЈЕКТ ЗА СПОРТСКО КАЧУВАЊЕ НА КАРПИ, ‘BOULDER’ ВЕШТАЧКА КАРПА ЗА СПОРТСКО КАЧУВАЊЕ НА КАРПИ ВО КОМБИНАЦИЈА СО ТРИБИНА ЗА ДЕТСКИ И МЛАДИНСКИ КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКИ ДЕЈНОСТИ Информација:…

БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА

БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА Име на проект: Бензинска пумпна станица Информација: Објектот се состои од две целини. Кафетерија, која претставува челична конструкција и надворешна настрешница која претставува челична просторна решетка ослонета на два столбови. Површина: 300 m2 Година на проектот: 2022…

CASINO FLAMINGO

“CASINO FLAMINGO”, НАСТРЕШНИЦА ЗА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА Име на проект: Настрешница и поставување на фотонапонски панели Информација: Објектот претставува челични настрешници кои служат како паркинг врз кои се поставуваат бифацијални фотонапонски панели. Настрешниците во основа се проектирани како делови од кружници…

LOTUS, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

“LOTUS”, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ Име на проект: “LOTUS”, Индустриски објект- Магацин и администрација Информација: Објектот претставува челична двобродна хала која распонот од 24 метри го совладува со челични полноѕидни носачи. Во внатрешноста на халата е предвидена платформа која ќе претставува администрација.…

ФИСКУЛТУРНА САЛА

ФИСКУЛТУРНА САЛА Име на проект: Фискултурна сала Информација: Објектот се состои од две целини- фискултирна сала и дел предвиден за соблекувални и канцеларии. Распонот од 21 метар во салата е совладан со двонаклонски челичен решеткаст носач. Целиот објект е проектиран…