“CASINO FLAMINGO”, НАСТРЕШНИЦА ЗА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА

  • Име на проект: Настрешница и поставување на фотонапонски панели
  • Информација: Објектот претставува челични настрешници кои служат како паркинг врз кои се поставуваат бифацијални фотонапонски панели. Настрешниците во основа се проектирани како делови од кружници со различни радиуси кои имаат ист центар.
  • Површина: 4400 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Гевгелија