FISH HOUSE, РЕСТОРАН

  • Име на проект: Fish House Delfin
  • Информација: Објектот во основа претставува ромб. Слободниот простор се обезбедува со вкрстување на челични решетки во повеќе правци кои се ослонуваат на челични решеткасти столбови.
  • Површина: 1000 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Гoстивар