“HYPAR” – VILA OBRENOVIC, БЕЛГРАД

Павилјонската мембрана која е позиционирана пред Вилата Обреновиќ дефинира еден отворен простор пред самата вила кој ќе се користи за настани, концерти, промоции и сл.

Формата “HYPAR”, е дизајнирана како модел на мембрана со високи и ниски точки која е дифинирана со челичните столбови и челичните затеги-сајли кои заедно го создаваат еквилибриумот на сили на ослонувањата на мембраната и со тоа го дефинираат просторниот модел на мембранската конструкција.

Дизајнот и изведбата на мембранската конструкција од страна на долгогодиштен партнер на Мембранинг  –  Artech, Р. Србија уште еднаш ги потврдува можностите на мембранските конструкции во реализацијата на нови форми и дизајни како дел од современата архитектура.