Atva Residence Hotel

Тимот на Мембранинг го изработи првиот дизајн и изведба на тројна конусна мембранска конструкција во Република Македонија.

Архитектурата на мембранската конструкција, како дел од мултифункционалниот комплекс “АTVA RESIDENCE HOTEL”, e конципирана како лесна мембранска конструкција со само три столба се покрива површина од 864м2, со што се добива максимална искористеност и функционалност на просторот.

          Висината на ободната конструкција е поставена на 3.0м, со што дополнително се потенцира отвореноста на објектот, транспарентноста и зголемената светлина на целиот функционален простор.

Конструкцијата на тројната конусна мембранска конструкција се состои од три централни столбови , со висина 15,14м,13м,  претставуваат просторни челични решетки и периферна ободна челична носечка греда која е фиксирана за армиранобетонската рамовска конструкција. Централните столбови се урамнотежени  со челични кабли-затеги помеѓу самите столбови и на сите краеви на мембранската конструкција.

Тимот на Мембранинг со проектирањето и изведбата на првата тројна конусна мембранска конструкција од 864м2, уште еднаш ги потврди можностите на мембранските конструкции како дел од современата архитектура во светот.