A2 - ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

  • Име на проект: A2- Домување во станбени згради
  • Инфомација: Армиранобетонски објект симетричен околу вертикалната оска во основа, составени од три подземни нивоа, приземје и шест ката. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски рамки и платна.
  • Површина: 3250 m2
  • Година на проектот: 2024
  • Тип на проект: Основен Проект
  • Локација: Центар 1, Скопје