Центробизнис Палас

КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ
Тимот на Мембранинг ја изведе првата двојна конусна мембранска конструкција со два носечки столба во Куманово со нова технологија на мембрана.

Архитектурата на мембранската конструкција, за ресторанот на мултифункционалниот комплекс ” Центробизнис Палас”, e конципирана како лесна мембранска конструкција, со само два столба се покрива површина од 640м2, со што се добива максимална искористеност и функционалност на просторот. Конструкцијата на двојната конусна мембранска конструкција се состои од два централни столбови кои претставуваат просторни челични решетки и периферна ободна челична носечка греда која се ослонува на рамнински челични столбови. Централните столбови се урамнотежени со челични кабли-затеги помеѓу самите столбови и на сите краеви на мембранската конструкција. Тимот на Мембранинг со проектирањето и изведбата на мембранската конструкција на ресторанот ” Центробизнис Палас”, ja изведи првата двојна конусна мембранска конструкција во Куманово од 640м2, со нов тип на технологијата на мембрана со што уште еднаш ги потврди можностите на мембранските конструкции.