Вила Касијана

Тимот на Мембранинг – Македонија ја изработи мебранската конструкција на ресторанот во Вила Касијана и со архитектурата на двојната конусната форма успеа да обезбеди заштита од надворешни влијанија, сонце, ветер, снег, заштита од UV  зрачење, а овозможена е и природна вентилација со покривната капа што значи дека целосно е обезбедена функцијата на објектот за експлоатацијата.

Конструкцијата на просторниот модел се состои од два централни столбови, просторни челични решетки врз кои е прицврстена мембраната и истата е истотака фиксирана по контурите на ресторанот, за просторните челични решетки и столбови кои се фиксирани на темелната бетонска конструкција. Дијзанот на капите на мембранската конструкција е изработен од тенки челични лимови.