Мембрана Стаклена зграда

Постоечката мембранска к-ја на локацијата на платото на Стаклената зграда во Битола беше монтирана во 90те години и истата претставуваше павиљонско решение со 4 конуси со ободна кабловска конструкција со високи и ниски точки.

Проектирањето на новопроектирана мембранска конструкција претставуваше предизвик да се испроектира архитектонтско решение кое ќе биде препознатливо со ободната крива која ќе ја потенцира страничната контура на мембранската к-ја и брановидната форма на двојната конусна мембрана. 

Ободната конструкција е подигната на ниво 2.25м од нултото ниво и со тоа е добиена маскимална транспарентност према плоштадот “Магнолија”. Постигната е и максимална искористеност и функционалност на просторот , но и во исто време е исполнета проектната задача мембранската конструкција да биде во функција на објекот Трговски центар “Стаклена Зграда”.