ОБЈЕКТ: B2- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

  • Име на проект: B2- Здравство и социјална заштита
  • Информација: Армиранобетонски објект составени од две подземни нивоа кои служат како паркинг простор, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски рамки и платна.
  • Површина: 9860 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Ѓорче Петров, Скопје