Влезови на комерцијални објекти

Конструкции

Основните форми на мебранските конструкции даваат можност за комбинација од форми и креирање на уникатен дизајн на новите или постоечките влезови на комерцијалните објекти кој секогаш е дополнителен предизвик за проектантскиот тим.